Regulamin loterii

Regulamin loterii

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „Loteria na otwarcie Gemini Park Tarnów”

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

POD NAZWĄ „Loteria na otwarcie Gemini Park Tarnów”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Nazwa Loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią
Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Loteria na otwarcie Gemini Park Tarnów”.
1.2 Nazwa organizatora Loterii
Organizatorem Loterii jest Carum & McCarvi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Zielonej 27, 33-300 Nowy Sącz.
1.3 Nazwa organu, który wydał zezwolenie
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia z Izby Celnej w Krakowie.
1.4 Zasięg Loterii
Loteria ma charakter regionalny. Loteria prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Gemini Park w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej 127 zwanym dalej ”Centrum”.
1.5 Czas trwania Loterii
Loteria rozpocznie się w dniu 25 sierpnia 2010 roku i zakończy się w dniu 16 listopada 2010 roku. Przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
1.6 Czas trwania sprzedaży promocyjnej
Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie w dniach od 25 sierpnia 2010 roku do dnia 2 października 2010 roku do godziny 17:30.
1.7 Uczestnicy Loterii
Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
1.8 W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Loterii, osoby wchodzące w skład Komisji Nadzoru, pracownicy firmy GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o zarządzającej Centrum Handlowym Gemini Park Tarnów, oraz członkowie rodzin ww. osób w rozumieniu małżonkowie i dzieci, a także pracownicy firm działających na terenie Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów.
1.9 Dane osobowe
Dane osobowe uczestników Loterii przetwarzane będą do celów przeprowadzenia Loterii promocyjnej oraz wydania i realizacji nagród. Administratorem danych osobowych jest Carum & McCarvi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Zielonej 27, 33-300 Nowy Sącz. Dane osobowe uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Podanie danych osobowych zwycięzców w Loterii jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych procedur związanych z wydawaniem nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną Loterią jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział Uczestnika w Loterii.II. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

 

2.1 Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki pkt. 1.8 i w dniach od 25 sierpnia 2010 roku do dnia 2 października 2010 roku do godziny 17:30 dokona zakupu dowolnych produktów za minimum 50 PLN brutto na jednym paragonie w jednym ze sklepów lub punktów handlowo – usługowych Centrum Handlowego Gemini Park w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej 127, z wyłączeniem zakupu produktów alkoholowych.  Uczestnik Loterii może przedstawić kilka paragonów pod warunkiem że każdy z nich jest na kwotę min 50 PLN brutto. Po spełnieniu tego warunku, Uczestnik otrzyma Kupon Loteryjny przy kasie lub po okazaniu paragonu Hostessie przy specjalnym Stoisku Loteryjnym.
2.2 Każdy uczestnik Loterii w celu wzięcia udziału w losowaniu nagród powinien wypełnić poprawnie i kompletnie Kupon Loteryjny (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zgodny z adresem w dokumencie tożsamości, telefon kontaktowy, oświadczenie, że nie dotyczą go wyłączenia pkt. 1.8 regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną Loterią, oraz wyrażenie zgody przez Uczestnika na opublikowanie i przedstawienie imion, nazwisk i zdjęć z przebiegu losowania i wręczania nagród na stronie internetowej Centrum, na plakatach oraz w środkach masowego przekazu, oraz ewentualne wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych po zakończeniu Loterii, miejsce na własnoręczny podpis potwierdzający prawdziwość powyższych informacji) i następnie przekazać go hostessie celem wrzucenia go do specjalnie przygotowanej Urny Loteryjnej znajdującej się przy Stoisku Loteryjnym usytuowanym na terenie Centrum. Przed przekazaniem kuponu do wrzucenia hostessie, nastąpi jego weryfikacja pod kątem poprawności wypełnienia oraz weryfikacja paragonu uprawniającego do udziału w loterii.
2.3 Uczestnik może dokonać więcej niż jedno zgłoszenie do Loterii, pod warunkiem, że każde ze zgłoszeń poprzedzone będzie zakupem zgodnym z zapisem pkt. 2.1.
2.4 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania paragonu, dokumentującego dokonanie zakupu produktu/ów.
2.5 Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii uczestnicy mogą wrzucać do Urny Loteryjnej w dniach od 25 sierpnia 2010 roku do dnia 2 października 2010 roku do godz. 17:30.
2.6 W przypadku posiadania paragonu, którego wartość jest wielokrotnością 50 PLN brutto, uczestnikowi przysługuje ilość kuponów odpowiednia do danej wielokrotności.

 

 

III.  NAGRODY

 

3.1 Nagrodami w Loterii jest:

Nagrody I etapu:
4 laptopy o wartości 2196 zł brutto każdy,
5 zestawów bonów do wykorzystania w sklepie TESCO o wartości 500 zł brutto każdy zestaw,
5 zestawów bonów do wykorzystania w sklepie CASTORAMA o wartości 500 zł brutto każdy zestaw,
3 zestawów bonów do wykorzystania w sklepie JYSK o wartości 500 zł brutto każdy zestaw,
1 telewizor Full HD 40 o wartości 1500 zł brutto.
Łączna wartość nagród I etapu wynosi 16 784 zł brutto.

Nagrody II etapu:
3 laptopy o wartości 2196 zł brutto każdy,
5 zestawów bonów do wykorzystania w sklepie TESCO o wartości 500 zł brutto każdy zestaw,
5 zestawów bonów do wykorzystania w sklepie CASTORAMA o wartości 500 zł brutto każdy zestaw,
2 zestawów bonów do wykorzystania w sklepie JYSK o wartości 500 zł brutto każdy zestaw,
1 telewizor Full HD 40 o wartości 1500 zł brutto.
1 samochód osobowy marki FIAT Bravo 1,4 o wartości 55 990 zł brutto
Łączna wartość nagród II etapu wynosi 70 078 zł brutto.

Łączna wartość puli nagród I i II etapu wynosi: 86 862,00 zł brutto.

3.2 Nagrody w Loterii zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, po opłaceniu przez Laureata podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza 2280 zł brutto.IV. ZASADY PROWADZENIA LOSOWAŃ

 

4.1 Losowania nagród odbędą się w następujący sposób:
  a) I etap Loterii – losowanie spośród zgłoszeń przyjętych w dniach od 25 sierpnia 2010r godz. 9:00 do dnia 28 sierpnia 2010r godz. 16:30. Po zamknięciu Urny Loteryjnej o godzinie 16:30 w dniu 28 sierpnia 2010r zebrane w niej Kupony wezmą udział w losowaniu nagród przeprowadzonym w dniu 28 sierpnia 2010r o godzinie 17:00 na terenie boisk szkolnych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie przy os. Legionów H. Dąbrowskiego 16.
b)  II etap Loterii – losowanie spośród zgłoszeń przyjętych w dniach od 25 sierpnia 2010r godz. 9:00 do dnia 2 października 2010r godz. 17:30 (za wyjątkiem Kuponów wylosowanych podczas pierwszego losowania w I etapie Loterii). Kupony wezmą udział w losowaniu nagród przeprowadzonym w dniu 2 października 2010r o godzinie 18:00 na terenie Centrum Handlowego Gemini Park w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej 127.
  b) II etap Loterii – losowanie spośród zgłoszeń przyjętych w dniach od 25 sierpnia 2010r godz. 9:00 do dnia 2 października 2010r godz. 17:30 (za wyjątkiem Kuponów wylosowanych podczas pierwszego losowania w I etapie Loterii). Kupony wezmą udział w losowaniu nagród przeprowadzonym w dniu 2 października 2010r o godzinie 18:00 na terenie Centrum Handlowego Gemini Park w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej 127.

4.2 We wszystkich losowaniach nagród uczestnik Loterii, może zwyciężyć dowolną ilość razy i otrzymać więcej niż jedną nagrodę, przy czym uczestnictwo definiowane będzie na podstawie danych osobowych oraz adresowych wylosowanego uczestnika. W przypadku wylosowania Kuponu Loteryjnego wypełnionego nieczytelnie lub nieprawidłowo lub ze śladami sfałszowania, zostanie stwierdzona nieważność takiego Kuponu i dokonane dalsze losowanie.V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 

5.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawować będzie wewnętrzna Komisja nadzoru Loterii, powołana przez Organizatora zwana dalej Komisją. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
5.2 Organizator wyda wewnętrzny regulamin działania Komisji.
5.3 Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii.
5.4 Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.VI. OGŁASZANIE WYNIKÓW i ODBIÓR NAGRÓD

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW I ETAPU

6.1 Każdy Laureat nagrody winien być obecny na losowaniu nagród osobiście.
6.2 Informacja o imionach, nazwiskach i miejscowościach osób które zostaną wylosowane będą komunikowane przez prowadzącego na scenie, będą wykonywane telefony do tych osób pod warunkiem, że nr telefonu został podany na Kuponie Loteryjnym.
6.3 Losowanie nagród Etapu I Loterii odbędzie się w następującej kolejności: najpierw zostanie wylosowanych 5 bonów Tesco, 5 bonów Castorama, 3 bony Jysk następnie zostaną wylosowane 4 laptopy i jedna nagroda w postaci telewizora Full HD.
6.4 Prowadzący losowanie, odczyta kolejno z wylosowanych Kuponów Loteryjnych 18 imion, nazwisk i miejscowości osób, które wylosowały kolejno 5 bonów Tesco, 5 bonów Castorama, 3 bony Jysk, 4 laptopy i 1 telewizor Full HD.
6.5 Po odczytaniu nazwisk Laureatów Komisja zatelefonuje (na podane numery telefonów na Kuponie Loteryjnym) do Laureatów i powiadomi ich o wygranych. Osoby te zobowiązane są pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody do zgłoszenia się na scenę w ciągu pięciu minut od wyczytania danego imienia i nazwiska w celu potwierdzenia wygranej i ewentualnego odbioru nagrody.
6.6 Jeśli Laureat nagrody w postaci bonu Tesco, bonu Castoramy, bonu Jysk, laptopa lub telewizora nie zgłosi się w tym czasie na scenę to prowadzący losowanie wylosuje kolejny Kupon Loteryjny zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Czynność ta zostanie powtórzona do momentu skutecznego przyznania nagrody w postaci bonów, laptopów i telewizora jednak nie później niż do godziny 18.30.
6.7 W przypadku nie przyznania wyżej opisanych nagród do godziny 18.30 nagrody te przechodzą do losowania w dniu 2 października 2010 roku.

OGŁASZANIE WYNIKÓW II ETAPU

6.8 Każdy Laureat nagrody winien być obecny na losowaniu nagród osobiście.
6.9 Informacja o imionach, nazwiskach i miejscowościach osób które zostaną wylosowane będą komunikowane przez prowadzącego na scenie, będą wykonywane telefony do tych osób pod warunkiem, że nr telefonu został podany na Kuponie Loteryjnym.
6.10 Losowanie nagród Etapu II Loterii odbędzie się w następującej kolejności: najpierw zostanie wylosowanych 5 bonów Tesco, 5 bonów Castorama, 2 bony Jysk następnie zostaną wylosowane 3 laptopy, 1 telewizora Full HD i jednej nagroda w postaci samochodu osobowego FIATa Bravo Dynamic 1.4.
6.11 Prowadzący losowanie, odczyta kolejno z wylosowanych Kuponów 17 imion, nazwisk i miejscowości osób, które wylosowały kolejno 5 bonów Tesco, 5 bonów Castorama, 2 bony Jysk, 3 laptopy, 1 telewizor Full HD i samochód osobowy FIAT Bravo Dynamic 1.4, oraz ewentualnych dodatkowych Laureatów nagród, które nie zostały wydane w I etapie Loterii.
6.12 Po odczytaniu nazwisk Laureatów Komisja zatelefonuje (na podane numery telefonów na Kuponie Loteryjnym) do Laureatów i powiadomi ich o wygranych. Osoby te zobowiązane są pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody do zgłoszenia się na scenę w ciągu pięciu minut od wyczytania danego imienia i nazwiska w celu potwierdzenia wygranej i odbioru nagrody.
6.13 Jeśli Laureat nagrody w postaci bonu Tesco, bonu Castoramy, bonu Jysk, laptopa, telewizora lub samochodu osobowego FIATa Bravo Dynamic 1.4. nie zgłosi się w tym czasie na scenę to prowadzący losowanie wylosuje kolejny Kupon Loteryjny zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Czynność ta zostanie powtórzona do momentu skutecznego przyznania nagrody w postaci bonów, laptopów, telewizora i samochodu jednak nie później niż do godziny 21.00.
6.14 Nagrody nie przyznane podczas losowania w dniu 2 października 2010 roku do godziny 21.00 przechodzą do dyspozycji Organizatora.

Dotyczy wszystkich losowań w Loterii

6.15 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom osobiście po zakończeniu danego etapu losowania na terenie Centrum lub po telefonicznym ustaleniu czasu odbioru również na terenie Centrum w terminie najpóźniej do dnia 22 października 2010r.
6.16 Laureaci pokwitują odbiór nagród własnoręcznym podpisem pod protokołem odbioru nagrody.
6.17 Laureat nie może domagać się odbioru nagrody w ekwiwalencie pieniężnym.
6.18 Nagrody nieodebrane przez zwycięzców w terminach określonych w regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.
6.19 Dane Laureatów Loterii zostaną ogłoszone na stronie www.geminipark.pl w terminie od 30 sierpnia 2010 r. do 15 października 2010 r.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

7.1 Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Loterii powinny być składane na  piśmie Organizatorowi przez cały okres trwania Loterii, najpóźniej w terminie do dnia 29 października 2010 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Organizator zastrzega, że reklamacje które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 4 listopada 2010 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego.
7.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji-datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz rodzaj gry.
7.3 Reklamacje rozpatruje Komisja na podstawie Regulaminu Loterii zatwierdzonego przez Izbę Celną. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
7.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni roboczych, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o jego wyniku.
7.5 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora Loterii.
7.7 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu telefonii komórkowej lub ewentualne nieprawidłowości lub przerwy w połączeniach telefonicznych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1 Regulamin Loterii dostępny będzie w siedzibie organizatora Loterii, na stronie internetowej www.geminipark.pl w części dotyczącej Gemini Park Tarnów „Loteria na otwarcie Gemini Park Tarnów”.
8.2 Skrócony opis zasad przeprowadzenia Loterii znajduje się na materiałach reklamowych towarzyszących sprzedaży promocyjnej.
8.3 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).

 

Powrót do Aktualności